PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

ANGAJARI

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUN EI RONA DE SUS


A N U N TPrimaria comunei Rona de Sus, judetul Maramures, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioada nederminata, de consilier juridic, grad profesional debutant.
Conditii de participare / specifice:
 • studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta;
 • cunostinte de operare pe calculator.

Conditii generale pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant, sunt cele stabilite de art.3 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:
 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


 8. Data si ora desfasurarii concursului:
  Proba scrisa: 24 noiembrie 2014, orele 10.00
  Interviul: 26 noiembrie 2014, orele 10.00
  Locul desfasurarii concursului: sediul primariei comunei Rona de Sus.
  Termen de depunere a dosarelor: 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, iar selectia dosarelor, se face in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

  Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs, care va contine urmatoarele documente:
  1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor ( postul fiind debutant, nu se cere vechimea in munca);
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
  Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
  Relatii suplimentare se obtin la:
  tel: 0262/362 128,0262/362 308
  Anexa

  BIBLIOGRAFIE


  Stabilita de catre conducatorul institutiei, in vederea organizarii concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant

  1. Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locala, republicata, cu modificarile ulterioare;
  2. Legea nr.554/2004 – privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea unor activitati de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Ordonanta nr.25/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modifi carile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr.53/2003, Codul muncii, actualizata;
  7. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Codul civil actualizat;
  10. Codul de procedura civila, actualizat  Primar,
  Ioan Romaniuc


Anunt functie contractuala - SOFER Detalii
Anunt - angajare sofer microbus scolar Detalii
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere Detalii Nr. 138/15.01.2021
Completare Bibliografie concurs post vacant Detalii
Anunt concurs Detalii Post vacant de REFERENT grad superior-contabilitate
Anunt Detalii PROMOVARE INSPECTOR AGRICOL
Anunt Detalii PROMOVARE ASISTENT SOCIAL
Anunt Detalii EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL, in data de 03.07.2019
Concurs Detalii SOFER
Concurs Detalii ASISTENTA SOCIALA
Concurs SOFER Detalii
Concurs ASISTENTA SOCIALA Detalii
ANUNT DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL Detalii
ANUNT Detalii Examen promovare in grad profesional, in data de 26.06.2018
Anunt suspendare concurs AS social Detalii
Anunt concurs Detalii Functie contractuala
Anunt concurs Detalii Functie Contractuala-asistent social
Anunt concurs Detalii Primaria Comunei Rona de Sus organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de bibliotecar debutant
Anunt concurs Detalii Primaria Comunei Rona de Sus organizeaza concurs pentru postul de asistent social debutant
Anunt Concurs Detalii Bibliotecar comunal debutant
Anunt Concurs Detalii Categoria Postului: Functie Contractuala-asistent social
Anunt Concurs Detalii Asistent Social
Anunt Bibliotecar Detalii Comunal debutant
Anunt Concurs nr. 2623/29.06.2017 Detalii pentru ocuparea pe perioada determinata, a postului contractual de guard.